خانه / درباره امریکا / هزینه تحصیل و زندگی

هزینه تحصیل و زندگی

هزینه های تحصیلی در آمریکا

در چدول زیر میتوان هزینه های تحصیلی را به صورت تقریبی مشاهده نمود.لازم به ذکر است که دانشگاه ها و رشته های مختلف هزینه های تحصیلی متفاوتی دارند.

هزینه های زندگی در آمریکا

که دانشجویان خارجی می بایست بتوانند توانائی پرداخت هزینه های زندگی خود را در زمان تحصیل در آمریکا اثبات نمایند. دانشجویان بایستی بتوانند گواهی Certificate of Financial Responsibility – CFR را در زمان مقتضی به همراه مدارک لازم دیگر ارائه نمایند.

هزینه ها:

Student and Exchange Visitor Information System (SEVIS) Fee  – $180
* Health Insurance یا بیمه درمانی
همه دانشجویانی که در آمریکا تحصیل میکنند بایستی بیمه درمانی داشته باشند.هزینه بیمه درمانی برای هر ترم حدودا 400 تا 500 دلار آمریکا است.

هزینه های زندگی:

غذا:

دانشجویان می توانند از غذای دانشگاه در Dining Halls استفاده و یا خود غذا را تهیه نمایند.

 هزینه مسکن:

* زندگی در داخل کمپ دانشگاه:

حدودا  2500 – 2400 دلار برای هر ترم که این هزینه های برق , آب و گرم کننده را شامل می شود.

* زندگی در خارج کمپ دانشگاه:

حدودا 2800 – 2700 دلار برای هر ترم که این هزینه های برق , آب وگرم کننده را شامل می شود.

در چدول زیر می توان هزینه های زندگی در آمریکا را به صورت تقریبی مشاهده نمود.